Menu

Tag Archives: Ubuntu

[Ubuntu] 讓 XRDP 保持在同一個session
XRDP預設每次都會重新起一個session去登入,只要換一台電腦或是關閉連線,就連不回去原本的session,找了好多方法跟教學,目前只有這個是成功,記錄一下: 先用nano打開設定 $ sudo nano ./etc/xrdp/xrdp.ini [xrdp1] name=sesman-Xvnc [...]